මේ දවස්වල බෙහෙත් හොයන අයට වැදගත් වෙයි

දිස්ත්‍රික්ක 25ම ආවරණය වෙන Pharmacy contact base එකක්. බෙහෙත් Oder කරන්න whatsapp numbers පවා තියෙනවා. අවශ්‍ය අය drive එකෙන් ගන්න.

නැත්තම් whatsapp හරි, email හරි කරන්නත් පුළුවන්.

-උපුටා ගැනිමකි.

10 Likes

වැදගත් :heart:

2 Likes

:heart:

:+1:t3: