🤔 මොනවද ඕන කැටගරීස් ටික

Windows Updates & security patches , iOS updates & Security patches , Android updates & security patches

3 Likes

කලින් කැටගරි ටික්ම දාමු

1 Like

Today in tech history

2 Likes

Test

1 Like

Movies

2 Likes
 • News
 • Web Development
 • Software Development
 • Designing (Logo, UI/UX, Video Editing etc.)
 • AI & Electronics
 • Windows
 • Linux & FOSS
 • Android
 • Resources
 • Feedback
 • Off-topics

Oya main catogories yatathe sub categories haduwanm hodai kiyala hitenawa :slight_smile:

Edited*

7 Likes

නියමයි මේ ටික. මම තව ෆෝරම් එක කන්ෆිගර් කරන ගමන් ඉන්නේ. ඒ ටික කරපු ගමන් කැටගරි ටික හදන්නම්.

8 Likes

මෙකට පුලුවන්නම් විතරක් app එකකුත් හදන්න
ඒ ඇරෙන්න පරණ ඒවා ටිකම දාන්න
උදා:- best answer

2 Likes

පරණ ටික දානවා.

3 Likes

Freelance
Crypto Currency
Forex
Stock Market
AirDrop
Fiver
Windows 10 / 11
Linux Basic / Tools
Programming Language
VPN(Manual Config krnna ugannanna pluwannam)

6 Likes

windows 11
windows 10
ios
android
programming
AI
Google Assistant
Amazon Alexa

6 Likes

Web development
General
Social media
Android apps
iOS apps
Windows 10/11
Google
Apple
OnePlus
Samsung
Microsoft
Huawei
Nokia
Linux
Oppo
Xiaome
Site feedbacks
Internet
WhatsApp
Facebook
Meta Platforms Inc
AR/VR
AI
Astronomy
Programming
Off topics

4 Likes

Freelancing
E-money
AdSense
Movies
App Developing
Web Developing
WordPress
Designing
FeedBack

4 Likes

JS, HTML, Python, Aeronautical, Java, Windows, Android

2 Likes

A category for editing designing

1 Like

Please add this category :roll_eyes:

Main Category
Entertainment
Subcategory
Movies
TV series

5 Likes

Linux, Windows, TV Series, How To

2 Likes

Done

4 Likes

හැමෝම දාන්න ඕන ගොඩක් දේවල් කියල තියෙනවා අඩුවකට තියෙන්නෙ syber security විතරයි ඒක ඉතින් නැතුවම බැරි දෙයක් අනිවා add කරන්න

3 Likes

hardware
coding

1 Like