අම්බෝ අම්බෝ තිමිර අය්යා 😂

6 Likes

thimira bosa moowa report karanna bareida ignore karanna wage ekak :joy: :joy:

1 Like

ay mawa? :joy:

[resize output image]

1 Like

pw bn uba

1 Like

:sob::joy::smirk:
Angry GIF

ilobzme44qs51