ඇග හදාගමු 💪

ඔයාල මේ පහල තියෙන website එකට ගිහිල්ලා ඔයාට හදාගන්න ඕන muscle එක තෝරන්න . ඊට පස්සේ ඔයා තෝරගත්තු muscle එකට අදාල කරන්න ඔන workouts පෙන්නනවා

website - https://musclewiki.com/

කරලා බලලා හොද නරක කියන්න . :smiley: :smiley: :smiley: