එදිනෙදා පාවිච්චි කරන Telegram Bots

ඔයගොල්ලෝ එදිනෙදා පාවිච්චි කරන Telegram Bots ලා ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ මොන හේතුවටද කියන එකත් එක්ක කියන් යමු.(bot ව https://t.me/bot_user_name විදියට දාන්න. එතකොට කාටත් ලේසියි)

Ex-
Spotify/Deezer Music Download - @DeezLoad2bot
Youtue Video Download - @Master_utube_downloader_bot

4 Likes

Zoom Cloud Recording Download - Telegram: Contact @mysterious_uploader_robot

2 Likes

To get the sri lankan news - Telegram: Contact @NewsFlashLKBot

Telegram stickers to whatsapp transfer - Telegram: Contact @tgtowabot

To get the films subtitles - Telegram: Contact @sinhalasubbot

To get the telegram proxy - Telegram: Contact @mtpro_xyz_bot

3 Likes

@NelithaPriyawansha " @ "lakuna ain karala danna link ekt https://t.me/mysterious_uploader_robot oya wage

3 Likes

ඒක තිබ්බා කියල අවුලක් වෙන්නෑ. බොට් ගාවට යනවා.

Reminding things (via TG msg) - SkeddyBot

Facebook video download - FBvidzBot

Information about movies - MovieTracker

Get informed about latest GitHub releases from followed repositories - GithubReleasesBot

Translate messages - BabelgramBot

File converter - FileConverterBot

4 Likes

Upload to Google drive

2 Likes

na nee … https://telegram.org/ ekata yanne…botw open wenne na

1 Like

mageth

1 Like

Ebooks Download
Screen Shots
File Share
Torrent
Url Upload

3 Likes

File uploader - Telegram: Contact @DragonUploaderV1_bot
Link Generator - Telegram: Contact @FilesToLinkXBot

3 Likes

Manage Gmail - GmailBot

Premium mods apk - Premiummodsapk_bot

Download videos from different social medias - aIIsaverbot

Ggenerate Direct download link - DirectLinkGeneratorbot

Remotely uploads files to Google drive - GdriveXbot

Twitter media downloader - twittervid_bot

Torrent Searcher - Torrent_Searche_bot

4 Likes

Gmail bot - Telegram: Contact @GmailBot
Tv Series and Movies - Telegram: Contact @NetflixLK_bot

Telegram video direct link generator - Telegram: Contact @DirectLinkGeneratorbot

4 Likes

Movies/TV Series/Anime/Animations ගන්න පුළුවන්, PM auto filter bot කෙනෙක්.

4 Likes

Thanks

1 Like

Education Bot (O/L, A/L) -

3 Likes

Me channel eke thiynwa godak bots la gana wisthara

2 Likes

ලොග් වෙලා ඉන්නවානම් ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ.ලොග් අවුට් වෙලා ඉද්දි vpn දාගෙන ලොග් වෙන්න හැදුවොත් නම් අවුලක් වෙන්න පුලුවන්.