මොකක්ද මේ Nvidia PhysX?

Game එකක් install කරද්දී component එකක් විදියට අවේ, හරියටම මේකෙන් මොකක්ද වෙන්නේ කියල පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් ද? (Physics වලට සම්බන්ද දෙයක් කියල තේරෙනවා ඒත්…)

image

1 Like
4 Likes