අපිට movie වලට වෙනම කැටගරී එකක් දාන්න බැරිද

Movie Popcorn GIF by Angry Birds

2 Likes

ඔන්න දුන්නා…

2 Likes

Thanks

ya it’s super