Instagram Private Account

Instagram Private Account එකක තියෙන images, videos download කරන්න ක්‍රමයක් තියෙනවද? (Account එක follow කරන්නේ නැතුව)