I want to make a logo

i want to make a logo

0713476111 - CT CREATIONS
මෙයාලා ඕන Graphic Designing වැඩක් කරලා දෙනවා! වඩාත් මාරම Quality :ok_hand::sunglasses: