මගේ HTML+JS homework එකේ පොඩි අවුලක්!

Hey! කාටහරි කියන්න පුලුවන්ද මේ JS Code එකේ තියෙන Mistake මොකක්ද කියලා!!! Comma දැම්මත් වැරදි නැතත් වැරදි!!! Please can anyone tell me What’s the mistake here!!! With Comma is a mistake also without comma is a mistake!!! :thinking::cry:

quotation marks දාන්නේ නැතුව තියන්න පුළුවන් numbers වල විතරයි. ඒ කිව්වෙ 0 to 9 ඉලක්කම් ටික🙂 ඔයා percentage sign එක or වෙන ඕනෙම character ekk දැම්මොත් ඒක string එකක් කරන්න ඕන

const marks = {
    81: '100%',
    52: '97%',
    // And so on...
}
3 Likes

quotation marks ain karanna. nathan ‘100%’ , ‘50%’ wage comma athule danna. comma nathuwa danna puluwan numbers witharai.

1 Like