හොද horror movies මොනාද තියෙන්නෙ? (අලුත් ඒව.)

Video Game Hello GIF by Dead by Daylight

මේ අවුරුද්දේ Release උන,

Nope
X
Speak No Evil
Smile
Pearl
Men
Scream (Comedy)

Movies ටික හොඳයි මම බලපු ඒවයින්.

මට හොඳටම සෙට් උන Horror Movie එක
" Nope "

Nope Movie එකේ ගොඩක් References තිබුන ඇත්තටම වෙලා තියෙන සිදුවීම් වල. Spoilers තියෙන නිසා මේ ටික Movie එක බලල ඉවරවෙලා බලන්න.

1 Like

thanks bro! :heart: “X” ekai “scream” ekai nm blala thyenw. “Nope” try krnnone. :space_invader:

1 Like