දන්නා කෙනෙක් Discord ගැන පැහැදිලි කිරිමක් කරන්න

who is the discord ?
what is discord nitro and other feathures ?

Not who that’s what

Discord is a VoIP and instant messaging social platform. Users have the ability to communicate with voice calls, video calls, text messaging, media and files in private chats or as part of communities called “servers”. A server is a collection of persistent chat rooms and voice channels

nitro kiyane discord wala thiyene premium plan ekak kotinma kiwuwoth eka pay karala gathama, Stickers, Animated Emojis wage godak free denne nathi features labenawa

1 Like

Thanks Brother :grin: :heart: