හොද alternate history movies මොනාද තියෙන්නෙ?

හොද alternate history movies මොනාද තියෙන්නෙ ඉතිහාස ප්‍රබන්ධ(historical fiction) කතා වගේ ඒව.

1 Like

:pushpin:Movies

:white_small_square:Iron Sky
:white_small_square:Demolition Man
:white_small_square:Sky Captain And The World Of Tomorrow
:white_small_square:Once Upon A Time
:white_small_square:Bright
:white_small_square:The Interview
:white_small_square:Abraham Lincoln: Vampire Hunter
:white_small_square:Watchmen
:white_small_square:Red Dawn

:pushpin:TV Series

:white_small_square:The Man In The High Castle (Recommended)
:white_small_square: For All Mankind (Recommended)
:white_small_square:11.22.63
:white_small_square:Who Killed Little Gregory
:white_small_square:Hunters
:white_small_square:Hollywood
:white_small_square:1983
:white_small_square:Counterpart

1 Like

Thank You!!!
:fire: :fire: :fire: :fire: :fire: :fire: :fire: :fire: